Bridgette
Vom seelenvoll

Genetic Clearances

PennHip

Elbows

DM

OFA Eye

OFA Cardiac

N/N Clear By Parentage

OFA: Normal (Preliminary xrays)

Coming Soon

Right DI: 0.40, Left DI: 0.36

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Pedigree

Sire

2537406-869332.jpg

SG  "Marlo"

Zavist Bogov Yakhont

{

2055762-554164.jpg

VA Marlo von Baccara

{

521056-375694.jpg

VA Roy Terrae Lupiae

684847-368125.jpg

V Yakimo vom Feuermelder 

V Nala vom Holtkämper Hof

V Eddy vom Holtkämper See

V_Eddy_vom_Holtkämper_See_SCHH2.jpg
V Wari vom Holtk.jpg

{

2083143-789026.jpg

V Boney M Super Agent

V Grexa Boghaus

Dam

{

672488-479652.jpg

VA Omen vom Radhaus

{

575327-375375.jpg

VA Remo vom Fichtenschlag

559240-555358.jpg

V Oprah von Aurelius

715247-330101.jpg

V Felina vom Panoniansee

{

2023234-545088.jpg

V Tasha Boghaus

VA Tyson Fixfrutta

741807-463091.jpg